NAAGA VAGGA - THE ELEPHANT

NAAGA VAGGA – THE ELEPHANT

Phẩm XXIII NAAGA VAGGA – THE ELEPHANT – PHẨM VOI 320. Như voi xuất trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phỉ báng, bởi đời lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành ). As an elephant in the battlefield withstands the arrows shot from a bow, even so will I endure abuse; verily most people are undisciplined.

Share this story : F G
NIRAYA VAGGA - WOEFUL STATE

NIRAYA VAGGA – WOEFUL STATE

Phẩm XXII NIRAYA VAGGA – WOEFUL STATE – PHẨM ÐỊA NGỤC306. Thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai nghiệp ấy, chết cùng đọa địa ngục. The speaker of untruth goes to a woeful state, and also he who, having done aught, says, “I did not”. Both after death become equal, men of base actions in

Share this story : F G
PAKINNAKA VAGGA - MISCELLANEOUS

PAKINNAKA VAGGA – MISCELLANEOUS

Phẩm XXI PAKINNAKA VAGGA – MISCELLANEOUS – PHẨM TẠP 290. Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế. If by giving up a lesser happiness, one may behold a greater one, let the wise man give up the lesser happiness in consideration of the greater happiness. — 290  290. Nếu bỏ hạnh phúc nhỏ, Ðể

Share this story : F G
MAGGA VAGGA - THE PATH

MAGGA VAGGA – THE PATH

Phẩm XX MAGGA VAGGA – THE PATH – PHẨM ÐẠO273. Bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo, Tứ đế (156) là lý thù thắnghơn các lý, ly dục(157) là pháp thù thắng hơn các pháp, cụ nhãn(158) là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. CT (156): Bốn đế (tứ cú) : Khổ (dukkha), khổ tập (dukkha-ssamudaya), khổ

Share this story : F G
DHAMMATTHA VAGGA - THE JUST OR RIGHTEOUS

DHAMMATTHA VAGGA – THE JUST OR RIGHTEOUS

Phẩm XIX DHAMMATTHA VAGGA – THE JUST OR RIGHTEOUS – PHẨM PHÁP TRỤ (143) CT (143): Pháp trụ (Dhammattha), có nghĩa là thực hành đúng pháp, an trụ phụng thờ đúng pháp, nên cũng dịch là “Phụng pháp”.256. Xử sự lỗ mãng(144) , vội xét đoán, đâu phải hạnh của người theo Chánh pháp, vậy người trí cần biện biệt đâu

Share this story : F G
MALA VAGGA - IMPURITIES OR TAINTS

MALA VAGGA – IMPURITIES OR TAINTS

Phẩm XVIII MALA VAGGA – IMPURITIES OR TAINTS – PHẨM CẤU UẾ235. Ngươi đã giống như ngọn lá khô, Diêm ma sứ giả (tứ thần) ở sát bên mình ; Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ hành của ngươi thiếu hẳn lương thực. Like a withered leaf are you now. The messengers of death wait on you. On

Share this story : F G
PIYA VAGGA - AFFECTION

PIYA VAGGA – AFFECTION

Phẩm XVI PIYA VAGGA – AFFECTION – PHẨM HỶ ÁI209. Chuyên tâm làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc; Người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông(129). CT (129): Những Tỷ kheo vì bị dục lạc

Share this story : F G
SUKHA VAGGA - HAPPINESS

SUKHA VAGGA – HAPPINESS

SUKHA VAGGA – HAPPINESS – PHẨM AN LẠC (122) CT (122): Nhật bản dịch là An vui.197. Sung sướng thay chúng ta(123) sống không thù oán giữa những người thù oán; Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. CT (123): Phật tự xưng. Ah, happily do we live without hate  amongst the hateful; amidst hateful men  we dwell unhating. —

Share this story : F G
BUDDHA VAGGA - THE BUDDHA

BUDDHA VAGGA – THE BUDDHA

Phẩm XIV BUDDHA VAGGA – THE BUDDHA – PHẨM PHẬT ÐÀ179. (114) Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình; Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại(115) ; huống Phật trí mênh môngkhông dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được ? CT (114): Hai bài này Phật đối Ma nữ

Share this story : F G
ARAHANTA VAGGA - THE WORTHY

ATTA VAGGA – THE SELF

Phẩm XII ATTA VAGGA – THE SELF – PHẨM TỰ NGÃ155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man(103). CT (103): Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đờingười thanh niên, trung niên, lão niên.

Share this story : F G
1 2