BAALA VAGGA - FOOLS

JARAA VAGGA – OLD AGE

Phẩm XI JARAA VAGGA – OLD AGE – PHẨM GIÀ (93) CT (93): Nói về sự già.146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt (94) ; Ở trong chỗ tối tăm bưng bít(95) , sao không tìm tới ánh quang minh(96)? CT (94): Thế giới bị 11 thứ lửa này thường

Share this story : F G
1 2