DHAMMAPADA

KINH PHÁP CÚ  (DHAMMAPADA)

Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức
Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA
 Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971
TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL.
2539 – TL. 1995
Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật
Đản PL.2550, 2006

====================================

1. Phẩm Song Yếu – Twin Verses (01-20)

2. Phẩm Tinh Cần – Heedfulness ((21-32)
3. Phẩm Tâm Ý – The Mind (33-43)
4. Phẩm Hoa Hương – Flowers (44-59)
5. Phẩm Ngu Si – Fools (60-75)
6. Phẩm Hiền Trí – The wise (76-89)
7. Phẩm A La Hán – The Worthy (90-99)
8. Phẩm Muôn Ngàn – Thousands (100-115)
9. Phẩm Ác Hạnh – Evil (116-128)
10. Phẩm Hình Phạt – The Rod or Punishment (129-145)