YAMAKA VAGGA - THE TWIN VERSES

YAMAKA VAGGA – THE TWIN VERSES – Vietnamese – English – French – German

Phẩm I YAMAKA VAGGA – THE TWIN VERSES – PHẨM SONG YẾU (1)1. Trong các pháp(2), tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác ; Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo(3) . CHÚ THÍCH : (1). Những pháp yếu được diễn

Share this story : F G