ARAHANTA VAGGA - THE WORTHY

ATTA VAGGA – THE SELF

Phẩm XII ATTA VAGGA – THE SELF – PHẨM TỰ NGÃ155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man(103). CT (103): Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đờingười thanh niên, trung niên, lão niên.

Share this story : F G
BAALA VAGGA - FOOLS

JARAA VAGGA – OLD AGE

Phẩm XI JARAA VAGGA – OLD AGE – PHẨM GIÀ (93) CT (93): Nói về sự già.146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt (94) ; Ở trong chỗ tối tăm bưng bít(95) , sao không tìm tới ánh quang minh(96)? CT (94): Thế giới bị 11 thứ lửa này thường

Share this story : F G
Buddha Quotes on Truth and Spirituality

Buddhism basic

Four Noble Truths The Four Noble Truths of Buddhism are stated in simple terms as: Suffering exists Suffering arises from attachment to desires Suffering ceases when attachment to desire ceases Freedom from suffering is possible by practicing the Eightfold Path I. Suffering exists The viewpoint is that life consists of suffering and dissatisfaction. This suffering is called dukkha. Human nature is

Share this story : F G
Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya Translations and annotations by Piya Tan   Dhammapada (DhA) DhA 13.10 Asadisadana Vatthu The Joy of Giving Jataka (J) J 424 Aditta Jataka What is given is well saved. Iti Vuttaka (It) It 3.3.4 Santatara Sutta Cessation of feeling and perception is more peaceful. than the formless state It 3.5.2 Jivika Sutta The true purpose of the spiritual life

Share this story : F G
Anguttara Nikaya

Anguttara Nikaya

 Anguttara Nikaya   The Numerical Discourses of the Buddha  translated with notes by Piya Tan (c) 2009   A 1.2 Nivarana Pahana Vagga (The five emntal hindrances: causes and ending) A 1.6.3-6 Culacchara Sutta The efficacy of lovingkindness A 2.9 Hiri Ottappa Sutta The Two World Protectors: Moral Shame & Moral Fear. [see A 10.76 below] A 3.9 Pasenadi Yanna

Share this story : F G
Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya The Middle Length Discourses of the Buddha (A Living Word of the Buddha project) by Piya Tan (c)2009   M 1 Mulapariyaya Sutta (The true nature of “final states” and concepts) [M 1] J 245 Mulapariyaya Jataka (How conceit prevents awakening) M 2 Sabbasava Sutta (FULL ver with notes & sutta: 26 pages) (Methods of overcoming our defilements) M 2

Share this story : F G
The Foundations of Mindfulness

The Foundations of Mindfulness

Satipatthana Sutta: The Foundations of Mindfulness translated from the Pali by Nyanasatta Thera © 1994 Alternate translations: Soma | Thanissaro Alternate format: Thus have I heard. At one time the Blessed One was living among the Kurus, at Kammasadamma, a market town of the Kuru people. There the Blessed One addressed the bhikkhu thus: “Monks,” and they replied to him,

Share this story : F G
1 2 3 4 6